Aetka Prospekt - Budenzauber 2020, po 30. 11. – ne 31. 1.