BAUHAUS katalóg - Stavebné prvky, st 16. 8. – ne 31. 12.