Stokrotka gazetka - Supermarket, čt 22. 7. – st 28. 7.