Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 19. 10. – so 24. 10.