Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 27. 1. – so 1. 2.