BAUHAUS katalóg - Stavebné prvky, st 11. 5. – so 31. 12.