Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 18. 11. – so 23. 11.