Aetka Prospekt - Neuheiten, po 30. 11. – po 15. 3.