BAUHAUS katalóg - Stavebné prvky, st 30. 6. – so 30. 10.