Stokrotka gazetka - Supermarket, čt 6. 5. – st 12. 5.