Lidl Prospekt Onlineshop - Playtive, po 18. 10. – ne 24. 10.