Stokrotka gazetka - Supermarket, čt 8. 4. – st 14. 4.