Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 14. 6. – so 19. 6.