V - Markt Kleiner Prospekt - Brustspitzen in Aktion, po 2. 11. – po 30. 11.