Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 3. 5. – so 8. 5.