Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 12. 4. – so 17. 4.