Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 8. 3. – so 13. 3.