Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 22. 2. – so 27. 2.