Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 11. 1. – so 16. 1.