Simmel Edeka Handzettel Bayern, po 23. 11. – so 28. 11.