Poco Sonderprospekt - Haushaltswochen, so 28. 8. – st 29. 9.