Mömax Weihnachtskatalog 2019, po 14. 10. – po 30. 12.