Bauking Katalog - Gartenkatalog, út 30. 6. – čt 31. 12.