BabyOne Sonderprospekt - Black Friday Weeks Cybex Produkte, po 2. 12. – po 2. 12.