Aetka Prospekt - Zuhause groß rauskommen!, po 1. 2. – ne 28. 2.