Aetka Prospekt - Deine Story, Dein Style, st 21. 4. – po 10. 5.